Winsite

20/05/2014

חיפוש אנשים בגוגל מעלה לא פעם את רשימת התביעות שלהם בבתי משפט. לפעמים גם דברים שהם היו מעדיפים להשאיר הרחק מאחוריהם, ובעיקר בצנעה.
עד כמה זכאי אדם לפרטיות ברשת. ומה המשמעות המשפטית של הצגת מידע שלילי בחיפוש תמים.
אירופה חותרת למהפכה בתחום. והאנשים בגוגל מתחילים להזיע.
http://www.themarker.com/technation/1.2324758